Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 80.Kazimierz Dolny, dnia 19.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 80, 24-120 Kazimierz Dolny, tel.: 081 8810327,
2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony
3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa artykułów żywnościowych tj.: mięsa, wędlin, nabiału, tłuszczów, ryb, jaj, warzyw, owoców, pieczywa, przypraw, słodyczy, produktów zbożowych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 80.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ
Powyższa dostawa została sklasyfikowana w następujących grupach (na podstawie art.30 ust.7 Ustawy Prawo zamówień publicznych):
-03100000-2 – produkty rolnictwa i ogrodnictwa;
-03142500-3 – jaja
-15100000-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne;
-15200000-0 – ryby przetworzone i konserwowane;
-15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty;
-15400000-2 – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne;
-15500000-3 – produkty mleczarskie;
-15600000-4 – produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych;
-15800000-6 – różne produkty spożywcze;
-15811300-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie;
Ilość przywozów żywności w ciągu tygodnia:
4 razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek, piątek)
7 razy w tygodniu produkty z grupy 15810000-9 – pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (również w niewielkich ilościach)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamówienie składa się z dziesięciu części. Wykonawca może złożyć swoją ofertę na dowolną ilość części zamówienia (od 1 do 10) na Załączniku Nr 1 wraz z Załącznikiem Nr 2.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
sukcesywnie od 09.01.2012 do 31.12.2012,
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP.
6.1. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: – wypełnionego oświadczenia wykonawcy wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.
6.2. OFERTA.
Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” wg Załącznika Nr 1 wraz z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, z załączonymi wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami oraz wypełnionymi drukami sporządzonymi przez zamawiającego wymienionymi w pkt. 6.1. i 6.2. niniejszego ogłoszenia oraz:
1. Parafowany wzór umowy – Załącznik Nr 4.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera, do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także (zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp), w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.
6.3. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymienionych w punktach 6.1. i 6.2. w systemie „spełnia/nie spełnia”.
7. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami i ich wagą: 100 % cena.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny może nastąpić jedynie w przypadku wprowadzenia nowych podatków albo zmiany obowiązujących stawek podatkowych. W sytuacji nieprzewidzianych ruchów cen na rynku artykułów żywnościowych ceny mogą ulec zmianie o wskaźnik cen konsumpcyjnych artykułów żywnościowych i napojów bezalkoholowych ogłaszany przez GUS – nie częściej niż raz na kwartał.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Zamkniętą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 80, pokój nr 7 do dnia 03.01.2012 r.  do godz. 930.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2012 r.  o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego tj. w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 80.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11. Termin przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2011r.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego sytemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do SIWZ do pobrania poniżej.

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).